Vypracovanie prevádzkového poriadku

V zmysle platnej legislatívy, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie, v ktorom sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť, sú povinné vypracovať a predložiť na schválenie prevádzkový poriadok. Epidemiologicky závažné činnosti Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia (zák. č. 355/2007 Z. z., § 2, ods. 1, písm. r; vyhl. MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, § 22).

  • práce pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
  • práce v úpravovniach vody
  • práce pri obsluhe vodovodných zariadení
  • práce pri výrobe liečiv
  • práce pri výrobe kozmetických výrobkov
  • práce pri stravovaní detí v predškolských zariadeniach, v školských zariadeniach alebo pri zotavovacích akciách
  • práce v prevádzkarniach holičstvá a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, pedikúry, v masážnych (aj erotických) salónoch, tetovacích a piercingových štúdiách, saunách a soláriách, kúpaliskách, liečebných procedúrach a pod.

Pre každú z uvedených činností Vám ponúkame vypracovanie kompletného Prevádzkového poriadku v súlade so všetkými požiadavkami platnej legislatívy pre danú oblasť. Balík vypracovania prevádzkového poriadku obsahuje obhliadku priestorov, odborné poradenstvo z hľadiska hygieny potravín a vypracovanie prevádzkového poriadku.