Schválenie prevádzky

Ak ste sa rozhodli zriadiť novú potravinársku prevádzku, tak Vám ponúkame kompletný servis, prípadne Vám prispôsobíme služby k Vašim potrebám:

 • vypracovanie, dopracovanie projektov
 • poradenstvo pri projekte
 • v oblasti uvádzania na trh potravinárskych, kozmetických výrobkov z výroby alebo distribúcie vypracovanie označení potravinárskych výrobkov, kozmetických výrobkov, korektúra etikiet, či už privátne značky, alebo úprava dovezeného tovaru
 • vypracovanie odborných posudkov v oblasti zdravotnej bezpečnosti potravín, kozmetiky
 • operatívne poskytovanie odborných porád a konzultácií v oblasti uvádzania potravinárskych, kozmetických výrobkov do obehu a zdravotnej bezpečnosti potravín, kozmetiky
 • vypracovanie prevádzkového poriadku
 • získanie potrebných, platnými príslušnými právnymi predpismi požadovaných, veterinárnych a iných povolení za účelom uvedenia do prevádzky výrobných a predajných priestorov
 • splnenie ohlasovacej povinnosti v súvislosti s ohlásením prevádzkarne alebo priestoru súvisiaceho s prevádzkovaním živnosti voči OÚ
 • zabezpečenie a organizovanie príslušných povolení a osvedčení o spôsobilosti zamestnancov na pracovisku – zabezpečenie školení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností
 • školenie hygienického minima
 • zabezpečenie vypracovania každomesačnej oficiálnej správy v rámci smerníc pre overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality počas výrobného procesu a pri uvádzaní výrobkov do obehu, spracovanie zistených nedostatkov s návrhom opatrení na ich odstránenie
 • zabezpečovanie certifikátov a ostatnej dokumentácie
 • vypracovanie dokumentácie „Správna výrobná prax“ a plán HACCP v zmysle platných predpisov a prevádzkového poriadku
 • školenie HACCP
 • validácia HACCP
 • vykonávanie externého auditu na prevádzkach v zmysle samotného HACCP