Legislatíva

Legislatíva

Legislatíva v oblasti hygieny potravín
 1. Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Vyhláška MZSR 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 3. Nariadenie vlády SR č. 337/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 4. Vyhláška MZSR 520/2007, ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 5. Zákon NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 6. Vyhláška MP SR č. 99/2004 Z. z. o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov
 7. Potravinový kódex SR, druhá časť, 8. hlava – Zásady správnej výrobnej praxe
 8. Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
 9. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004, o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá
 10. NARIADENIE (ES) č. 178/2002 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
 11. NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2073/2005, z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny
 12. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín
 13. Vyhláška č. 585/2008, v ktorej sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 14. Výnos MP SR a MZ SR č. 28167/2007 – OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarni a na niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín
 15. Výnos MP a MZ SR č. 981/1996 – 100 z 20. mája 1996, § 83 – § 116
 16. Výnos MP a MZ SR č. 557/1998 – 100 § 251 – § 261
Cenník naších služieb