Školenie HACCP a odbornej spôsobilosti

RÚVZ v zmysle § 6 ods. 3 písm. g zákona č. 355/2007 zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti.

Epidemiologicky závažná činnosť je činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení. Môžu ju vykonávať len osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé.

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súčasne osobu poučí o jej právach a povinnostiach a o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií (lekárska fakulta, farmaceutická fakulta, fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce, prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia, veterinárna fakulta, fakulta chemickej a potravinárskej technológie, stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby, fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve, stredná zdravotnícka škola, stredná hotelová škola, stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe, stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby, stredné odborné učilište vodohospodárske, stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo, vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva stredná veterinárna škola) alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.

Brigádnici pracujúci v prevádzkach so zameraním na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti nemusia mať toto osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá RÚVZ do 30 dní odo dňa vykonania skúšky alebo odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia. Platnosť osvedčenia je päť rokov.

Zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, musia byť v zmysle zákona č. 152/1995 o potravinách poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú.

Fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh sú povinné:

 1. mať v miere zodpovedajúcej ich pracovnému zaradeniu znalosti o výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh a o predpisoch na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a kvality,
 2. dodržiavať zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich umiestnenie na trh,
 3. zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich zdravotná neškodnosť a kvalita,
 4. absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a ďalšie lekárske prehliadky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

10 zlatých pravidiel vypracovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou platných pre potraviny

 1. Pri nákupoch vyberajte len vzhľadovo nenarušené potraviny, ktoré boli vyrobené bezpečnými postupmi, ako je napríklad pasterizované mlieko, nepoužívajte potraviny, ktorým uplynula doba trvanlivosti.
 2. Zabezpečte dokonalé prevarenie potravín pri tepelnom opracovaní.
 3. Skonzumujte stravu čo najrýchlejšie po uvarení, pred podávaním udržujte pokrmy pri teplotách nad 60°C, nenechávajte uvarené potraviny pri izbovej teplote.
 4. Rozpracované a hotové pokrmy, ktoré je možné schladzovať a uchovávať, schlaďte v čo najkratšom čase, uchovávajte ich v chlade nie príliš dlhú dobu a v prípade ďalšieho použitia ich dôkladne ohrejte.
 5. Zachovajte chladiaci alebo mraziaci reťazec počas celej doby prepravy a skladovania chladených a mrazených potravín. Nerozmrazujte potraviny pri izbovej teplote, ale v chlade.
 6. Zabráňte styku medzi surovými a uvarenými potravinami a pokrmami, na manipuláciu so surovým a uvareným používajte oddelené pracovné pomôcky a pracovné plochy.
 7. Pred začiatkom práce s požívatinami a počas prípravy jedál, obzvlášť pri prechode z jednej činnosti na druhú si umývajte ruky, rovnako po použití toalety.
 8. Udržujte všetko kuchynské náradie, zariadenia a pracovné plochy v úplnej čistote.
 9. Ochraňujte požívatiny pred hmyzom, hlodavcami a zvieratami.
 10. Pri príprave pokrmov používajte len pitnú vodu.
 

Odborné články

Certifikácia ISO 22000

Vypracujeme a zavedieme ISO 22000 pre následnú certifikáciu ISO 22000 certifikačným orgánom POTRAVINFORM Slovensko s.r.o.

Certifikačný orgán na systémy manažérstva bezpečnosti potravín ISO 22000 je akreditovaný v oblastiach:

 
Vysledovateľnosť a stiahnutie potravín z obehu

Nariadenie (ES) č. 178/2002 –  vysledovateľnosť a stiahnutie potravín z obehu

„Vysledovateľnosť“ znamená schopnosť nájsť a sledovať potraviny, krmivá, zvieratá určené na produkciu potravín alebo látky, ktoré sú určené alebo o ktorých sa predpokladá, že sú určené na pridávanie do potravín alebo krmív vo všetkých etapách výroby, spracúvania a distribúcie.

 

Kancelária B4S s.r.o.
Optimum park
Račianska 9705/96
Bratislava 831 54
Pondelok – Piatok: 9.00 – 15.00

B4S s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Cyprichova 3
Bratislava 831 54

Hygiena potravín:

0911 497 727
losova@b4s.sk